วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมลูกเสือ กศน.

กศน.ตำบล กุรุคุ  นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กศน.ตำบลกุรุคุนำนักศึกษาเขาร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61990089_2286285718275911_6541207931650572288_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQl8KuKkNf93PmPMhrUIJMQRWbFHLPITZNWLjaSjhk1CsrS4IQE8-VgcA3xM5TfrPoA&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=bacf0e26045eb4fbe20a4d7fc303a35e&oe=5D862211

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61632636_2286287514942398_242429544986836992_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnRAC_XNxm52LPOOjx3ecdA9eiIaScxkfBW84m2EAPaevBWIuICXjLHyg7iwI5I9CI&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=54b9c4ba13bfbf4e3763479c65514da2&oe=5D9E4A51